thenewgreen  ·  4011 days ago
text  ·  #trueishstory  ·  #shortstory  ·  #shortstory