humanodon3
text  ·  #trueishstory  ·  #shortstory  ·  #shortstory