syncretic  ·  3735 days ago
transhumanity.net  ·  #startrek