"Arrividerci, frog."posted by NikolaiFyodorov: 1177 days ago