"Arrividerci, frog."posted by NikolaiFyodorov: 1235 days ago