"Arrividerci, frog."posted by NikolaiFyodorov: 1389 days ago