#noshitsherlock


bfv:

"Guys, this Kool-Aid tastes funny...."


posted by francopoli: 82 days ago